O domově

Dětský domov Bojkovice

Dětský domov byl založen v letech 1939 – 1942 jako útulek pro opuštěné děti z Bojkovic. V roce 2004 byl zrekonstruován na domov rodinného typu. V našem zařízení se v současnosti nacházejí tři barevně odlišené rodinné skupiny. V každé je ubytováno šest až osm dětí, o které se v každé buňce starají tři odborní pedagogové, takže kapacita domova je 24 dětí.

Na pozemku domova máme velké multifunkční hřiště, prolézačkovou sestavu s pískovištěm, ruské kuželky, trampolínu, posezení s ohništěm a mělký bazének pro letní osvěžení dětí. Pro přepravu dětí vlastníme služební automobil. V podkroví domova je garsoniéra, kde bydlí děti připravující se na odchod do běžného života. Učí se zde nakládat s finančními prostředky, jednat se státní správou a samosprávou, zvládat úkony běžného samostatného života.

V rámci arteterapie máme zřízenou keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem, řada keramických výrobků zdobí vnitřní prostory domova.

Děti rády jezdí na kole, kolečkových bruslích, chodí hrát míčové hry, o prázdninách chodí na koupaliště, do lesa, na výlety a podobně. Některé jezdí k rodičům a přátelům. Na veřejnosti se prezentujeme např. prostřednictvím příspěvků do místního či regionálního tisku, účastí dětí na kulturních a sportovních akcích.

Všechny naše děti mají své životní příběhy, proto každé dítě potřebuje individuální a citlivý přístup, pohlazení, pochvalu.

Základní informace

1. Dětský domov Bojkovice

Ředitel: Bc. Yvetta Mendlová, telefon: 731 507 849
Adresa: Dětský domov Bojkovice
Štefánikova 563
687 71 Bojkovice

Kontakty: Telefon - dětský domov: 572 641 524
Mobil: 731 507 849
Fax: 572 641 524

E-mail: info@ddbojkovice.cz

Web: www.ddbojkovice.cz

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, ústavní výchovy a zajištění stravování.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín

Zřizovací listina č.j. 284/2001 ze dne 13. 6. 2001

3. Organizační struktura

3.1 Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

- Dětský domov IZO 60 37 18 03

- Školní jídelna

Identifikátor právnické osoby: Bc. Yvetta Mendlová

Zařazení do sítě škol a školských zařízení pod uvedeným názvem

3.2 Organizační schéma: http://www.ddbojkovice.cz/download/dokumenty/OrganizacniStruktura.pdf

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Štefánikova 563, Bojkovice 687 71

4.2 Adresa úřadovny: Dětský domov Štefánikova 563, Bojkovice 687 71

4.3 Úřední hodiny: Dětský domov

 • Po - Pá 09.00 - 14.30
 • Po dohodě i v jinou dobu

4.4 Telefonní čísla - viz výše

4.5 Číslo faxu - viz výše

4.6 Adresa internetové stránky: www.ddbojkovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Zařízení nemá zřízenou elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy:

5. Bankovní spojení pro platby

Číslo účtu 1545442399/0800

6. IČ: 60371803

7. Dokumenty

7.1 Seznam hlavních dokumentů http://www.ddbojkovice.cz/dokumenty.html

7.2 Rozpočet

http://www.zkola.cz

8. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně - Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne zařízení ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři umístěné v budově DD Bojkovice, na ulici Štefánikova 563, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

b) e-mailem – Informace týkající se dětského domova

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

c) písemně:

– informace týkající se dětského domova:
Dětský domov Bojkovice
Štefánikova 563
731 71 Bojkovice

Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky zařízení a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

10. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky zařízení, je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
T. Bati 21
760 01 Zlín

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky zařízení, proti němuž je opravný prostředek podáván.

11. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/207/

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html#obsah

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy:

http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

http://www.msmt.cz/dokumenty

12.2 Vydané právní předpisy http://www.ddbojkovice.cz/download/dokumenty/PredpisyZakony.pdf

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese: Štefánikova 563, Bojkovice 687 71, a to v úředních hodinách.

13. Úhrady za poskytování informací

13.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

Pořízení kopie na papír - 1 strana A4 černobíle Kč 2,-

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

http://www.ddbojkovice.cz/dokumenty.html

NEJLEPŠÍ KAMARÁDI
Partneři:
 • LEJA SALON SLAVIČÍN
 • NADACE SYNOT
 • MORAVIA CANS s.r.o. BOJKOVICE
 • VOMA UH.BROD
 • ATELIÉR ABAKUK – JAROSLAV A MARIE PECHÁČKOVI, HANUŠOVICE
 • DATO – FORETS – JAROSLAV SOMMER, BOJKOVICE
 • NADACE TEREZY MAXOVÉ
 • VESPOJENÍ, z.s.
 • NADAČNÍ FOND ALBERT
 • NADAČNÍ FOND PRO ROZVOJ PLNÉHO VĚDOMÍ
 • RADIO KISS PUBLIKUM
 • HAME BABICE
 • KAMIL SOUKENÍK
 • TEKOO s.r.o. UH.BROD
 • NESTLÉ ČESKO s.r.o.
 • MĚSTSKÝ ÚŘAD BOJKOVICE
 • ZÁLESÍ a.s. ZÁVOD PLASTY LUHAČOVICE
 • LUKÁŠ BROTHÁNEK
Alza.cz Nadata Terezy Maxové